درى/فارسی

آ.ک.س.ت مخفف برای برگه درمان پزشکی بدون نام برای افراد ساکن در استان تورینگن میبا

:ما سازماندهی میکنیم

مراقبت های پزشکی و روانشناسی به همراه مترجم

برای افراد غیر قانونی، افراد بدون داشتن اقامت و افراد بدون بیمه درمانی

 ناشناس، محرمانه و رایگان است

به توسط یک دکترمورد اعتماد دراستان تورینگن

: چگونگی دسترسی به ما

سه شنبه ها از ساعت چهارده تا هفده

به نشانی آ.ک.س.ت

خیابان زالبانهوف شماره یازده

یناکد پستی ۰۷۷۴۳

پنجشنبه ها از ساغت شانزده تا هجده و نیم

به نشانی ولت روم

ام مارکت شماره سیزده

ینا کد پستی ۰۷۷۴۳

تلفن دفتر اداری :۰۰۴۹۱۶۳۴۴۳۱۷۶۷

تلفن پزشک : ۰۰۴۹۱۷۷۳۹۸۷۷۲۴

(لطفا با دستگاه پاسخگو صحبت کنید)

kontakt@aks-thueringen.de : آدرس ایمیل

www.aks-thueringen.de :توضیح دقیق تر و فهرست پزشکان معتبر * در داخل

 ! هر کس در آلمان دارای حق مراقبت های پزشکی است